Каде сте сместени во Севиља

Некои од навивачите кои ќе доаѓаат наредната недела се’ уште немаат резервирано хотел. Сакаат да знаат во кои хотели се сместени нашите навивачи за да бидат заедно на едно место.
Овде можете да споделувате информации околу тоа.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *